< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนแต่งไวยากรณ์และแปลอังกฤษ เล่ม 1สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1 >

แบบเรียนแต่งไวยากรณ์และแปลอังกฤษ เล่ม 1สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1

แบบเรียนแต่งไวยากรณ์และแปลอังกฤษ เล่ม 1สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

ความมุ่งหมายของผู้แต่ง

หนังสือแต่ง, ไวยากรณ์, และแปลอังกฤษ เล่ม 1 ข้าพเจ้าเขียนขึ้นด้วยความประสงค์ ๕ ประการ คือ

1. เพื่อให้เป็นหนังสือคู่มือของครูในการสอนภาษา อังกฤษเบื้องต้น
เพราะได้พยายามวางลำดับขั้นตอน เขยิบขึ้นทีละน้อยๆ ตามความสามารถแห่งอายุจิตต์ ใจของเด็กที่จะควรรับได้ในชั้นนี้
นอกนี้ก็เพื่อสะดวกกับครูผู้สอนที่ไม่ต้องค้นคว้าเปลืองเวลา ขอแต่ว่าเมื่อก่อนจะสอนควรดูล่วงหน้าสักนิดหน่อยก็ดีแล้ว

2. เพื่อให้การเรียนของเด็กต่อเนื่องกัน ชั้นนี้เป็นชั้นแรกที่เด็กเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ฉะนั้นจึงเป็นการลากมากในที่จะจัดให้เด็กรู้ได้รวดเร็ว จึงเริ่มให้เรียนง่าย ๆ
ที่สุด จำน้อย ๆ แต่ถ้าครูไม่ละเลยเวลาเสียแล้วจะสอนได้จบพอดีปีพร้อมทั้งทวนด้วย
เพราะก่อนที่จะแต่งได้ตั้งแบบฝึกหัดโดยคำนวณชั่วโมงทั้งปีไว้ก่อนแล้ว
และชั่วโมงสอนด้วย

3. เพื่อให้ความรู้ของเด็กสม่ำเสมอกัน ด้วยได้หาผลเฉลี่ยจาก หลักสูตรของโรงเรียนใหญ่ ๆ หลายโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดขึ้นใหม่เป็นหนังสือเล่มนี้

4. เพื่อสนองหลายท่านที่ต้องการ หนังสือเล่ม  นี้ เพราะเมื่อปีกลายได้เขียนไว้แต่สําหรับ ม. 2 กับ ม. 3

เท่านั้น

5. เพื่อให้ครบเป็นชุด คือ เป็นแบบเรียนสําหรับ ใช้ในชั้นมัธยมตอนต้น ตั้งแต่
1 – 5 ได้ลำดับการสอน
ติดต่อเกี่ยวโยงกัน ตลอดทั้ง 4 เล่ม ในระยะเวลา 4 ปี แรกของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

ความผิดพลาดทั้ง หลายทุกคน จะเว้นเสียไม่ได้ฉันใด
ข้าพเจ้าก็ขออกตัวอย่างท่านเหล่านั้นบ้าง ทั้งยิ่งข้าพเจ้าเองเป็นเด็กทุกอย่างด้วยแล้ว
ย่อมจะยิ่งบกพร่องมากทีเดียว
จึงยินดีรับความกรุณาจากผู้ที่ช่วยทักท้วงแก้ไขในอันจะปรากฏขึ้นนั้นด้วยเป็นพิเศษ

            อนึ่งคุณครู เซลลีย์ เป็นผู้มีพระคุณแก่ข้าพเจ้ามากหลายที่ได้ช่วยตรวจแก้ไขให้จนตลอดเรื่องและช่วย เขียนคำนำให้ด้วย และพระยาวิเศษศุภวัตรได้ช่วยแนะนำให้ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเป็นหลัก

กว้าง ๆ ไม่เจาะจงใช้กับหนังสืออ่านเล่มใดก็เป็น พระคุณยิ่งอย่างหนึ่ง
นอกจากนี้ยัง เพื่อนที่รักของข้าพเจ้าอีกหลาย ท่านได้กรุณาให้คำแนะนำ และตรวจแก้ใน ยามติดขัด มี นายเอี่ยมสุย กุลชล เป็นต้น นับว่าพระคุณของทุก ๆ ท่านนี้จะฝังอยู่ในจิตต์ใจของข้าพเจ้าตลอดไป.

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018