< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 879 วันที่ 31 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >