< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 878 วันที่ 30 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >