< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 875 วันที่ 27 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >