< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 870 วันที่ 21 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >