< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 869 วันที่ 20 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >