< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 868 วันที่ 19 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >