< หน้าหลัก / หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 863 วันที่ 13 สิงหาคม 2478 >

< FULL SCREEN >