< หน้าหลัก / Thailand Illustrates ปี 1955 พระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประชุมรัฐสภา >

< FULL SCREEN >