โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 การอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ลงสรงทรงเครื่อง” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร ซึ่งได้แก่ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรมไทย ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ อาจารย์ธีวรา รัตนศึกษา อาจารย์สรพล  ถีรวงษ์ คุณสิทธิโชค สุ่มประดิษ คุณธีรพงษ์ นัยรัมย์ และคุณคุณานนต์ บุญธรรม ทั้งนี้มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย