กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ"

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม (Priceless Documents of Siam)" กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ" ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอวดของสะสมของนายเอนก นาวิกมูล และ นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ โดยมี นางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ