ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คุณสมบัติ
•  นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด จดหมายเหตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ

รางวัล
•  รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 5,000 บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วิธีการส่งผลงานวิชาการ
•  ส่งผลงานวิชาการ พร้อมแบบรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการ ได้ที่ rldbkk.nlt@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมโดยการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือที่ shorturl.asia/LCRcg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
•  กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. 0-2280-9828 – 32 ต่อ 646