กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง "Kids Inspiration กระทงสวยด้วยมือหนู" ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องวชิรญาณ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักประเพณีลอยกระทง และเห็นความสำคัญของการลอยกระทง ทั้งยังได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์กระทงให้สวยงาม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนางศิริลักษณ์ ครุฑธาพันธ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์กระทง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนกว่า 50 คน และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย