พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง "ช้างมงคล"

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง "ช้างมงคล"ณ ห้องวชิรญาณ 2 - 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โดย นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางรักชนก  โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาววาสนา  งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ฯ ประกอบด้วย นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาตะวันออก นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมศิลปากร จำนวน 57 คน