พิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต”

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 100 ปี ของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต วันที่ 15 กันยายน 2565 นำเสนอประวัติและผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งได้ทราบถึงคุณูปการของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ผู้วางรากฐานงานห้องสมุดในประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2565 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ