อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์และนิสิต รายวิชา 3502226 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในด้านศิลปะการใช้ตัวพิมพ์และประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์แก่ผู้เรียน