คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมหาธาตุเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 คน เข้าศึกษาเรียนรู้การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ของหอสมุด
แห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้กับนักเรียนและคณะครู