กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565) ในหัวข้อ ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาไทย วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก และนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียง มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักวิชาภาษาไทย  เรียนรู้เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้ภาษา น้ำเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กมีสมาธิ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดและกล้าแสดงออกต่อไป ทั้งนี้มีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 80 คน และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ด้วย