อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30-16.30 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการห้องสมุด ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จะนำมาพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในอาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์