พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดี กรมศิลปกร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย"  โดย นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ ประกอบด้วย นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมศิลปากร จำนวน 50 คน