ครูและนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วิชาการศึกษาประวัติศาสตร์เบื้องต้น โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 5 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเก็บรักษาเอกสาร รูปภาพ หนังสือโบราณ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมถึงเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างรู้คุณค่า