โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสำหรับบรรณารักษ์


วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาววาสนา งามดวงใจ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสำหรับบรรณารักษ์ โดยมี ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนางศิริพร คล้ำงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมศิลปากร ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนางกาญจนา สุคนธมณี บรรณารักษ์เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 50 คน และเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 50 คน