ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฟังการเสวนาเรื่อง "80 พรรษาพระพันปีหลวง ศรีศิลป์มรดกวัฒนธรรม" วิทยากรโดย ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) สอบถามรายละเอียด โทร. 08 6891 2548