กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 การอภิปรายและการแสดงละครเบิกโรง เรื่อง พระคเณศร์เสียงา บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ประกอบการแสดงละครเบิกโรง ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 73 คน และรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 1,801 คน