ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 2


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง "ประชุมคำนำ: คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" วิทยากรโดย นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ
ณ โถงกลางชั้น1 อาคาร1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.