โครงการพัฒนาบุคลากร : การจัดการกับปัญหาและความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์


วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. หอสมุดแห่งชาติจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร : การจัดการกับปัญหาและความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและประยุกต์การแก้ปัญหาเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสามารถใช้ทักษะ ความรู้ ข้อมูลด้านบรรณารักษศาสตร์และด้านภาษาโบราณ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมีการจำกัดจำนวนบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 คน และเข้าร่วมผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน 65 คน