กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-14.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ "NLT Edutainment" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การอภิปรายเรื่อง "เพราะรักจึงแปล" วิทยากรโดย ไอริสา ชั้นศิริ นักแปลและบรรณาธิการต้นฉบับอิสระ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 30 คน และมีการเข้าถึงถ่ายทอดสดทาง Facebook Live จำนวนกว่า 500 ครั้ง