กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 1 การบรรยายเรื่อง "ธรรมะพระราชา สู่การพัฒนาชีวิต" โดย พันโทสุธี สุขสากล นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสังกัดกรมศิลปากร เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live จำนวนกว่า 1,300 ครั้ง