กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธุ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอบรมเทคนิคการเล่านิทาน” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ เป็นวิทยากร
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ให้เด็กเกิดความสนใจที่จะอ่าน ให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลิน เกิดนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีบุคลากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคคลภายนอกจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักหอสมุดแห่งชาติ  จำนวน 50 คน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรจากหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค และบุคลภายนอกที่สนใจร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom meeting จำนวน 100 คน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live จำนวนกว่า 4,500 ครั้ง