การบรรยาย "มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสุภาณี สุขอาบใจ พร้อมทั้งนางสาวปุณณภา สุขสาคร เป็นวิทยากรการบรรยาย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักพิมพ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 70 คน

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7vaAQBETEK/