โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์

จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก

พร้อมทั้งอ่านและคัดถ่ายถอดจารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน 3 แห่ง 140 รายการ ดังนี้

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 13 รายการ
2. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 8 รายการ
3. วัดบ้านหลุก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 119  รายการ

ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร

ได้เมตตามอบให้พระภิกษุผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี