โครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ (The 2nd Convening of Network of Emerging Filipino Library Innovators : NEFLI)

โครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ (The 2nd Convening of Network of Emerging Filipino Library Innovators : NEFLI)

สำนักหอสมุดแห่งชาติไทยร่วมกับหอสมุดแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดโครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ (The 2nd Convening of Network of Emerging Filipino Library Innovators : NEFLI) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่บรรณารักษ์จากประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับภูมิภาคอาเซียน หลังจากคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางมาถึงหอสมุดแห่งชาติ

ในช่วงบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้มีการนำคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมโครงการชมการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ และในช่วงค่ำเป็นงานเลี้ยงรับรอง โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และร่วมรับชมการแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองประเทศ จากนั้น Mr. Cesar Gilbert Adriano ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฟิลิปปินส์ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ Ms. Bless Velasco ประธานโครงการ ได้กล่าวถึงความเป็นมา ภาพรวมทั้งหมด และทิศทางในอนาคตของโครงการ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละทีมได้นำเสนอแนวคิดรวมถึงโครงการความร่วมมือที่ได้ทำร่วมกัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี Ms. Clara Bessa da Costa Deputy Chief Librarian จาก Senate Digital Library ประเทศบราซิล และ Ms. Marybel Caasi Head Librarian จาก UP College of Nursing Library, University of the Philippines เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และหอสมุดปิยมหาราชรฤกและนิทรรศการรัชกาลที่ 5

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งไทยและฟิลิปปินส์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ และในช่วงสุดท้ายของโครงการ เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มอบโดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และ Mr. Cesar Gilbert Adriano ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฟิลิปปินส์