นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด บริจาคเอกสารโบราณแก่สำนักหอสนมุดแห่งชาติ

นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด บริจาคเอกสารโบราณแก่สำนักหอสนมุดแห่งชาติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้รับบริจาคเอกสารโบราณ จาก นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ได้แก่

คัมภีร์ใบลาน จำนวน 31 รายการ และหนังสือสมุดไทย จำนวน 7 รายการ รวมทั้งสิ้น 38 รายการ ซึ่งนักภาษาโบราณจะดำเนินการดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอด24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้า แก่ประชาชนผู้สนใจต่อไป