มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ใหม่ๆ

ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง