โรงเรียนวัดราชาธิวาสเข้าชมนิทรรศการ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนวัดราชาธิวาสเข้าชมนิทรรศการ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.30 น. คณะครูและนักเรียน ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ฃ

ชุมนุมสร้างสรรค์งานศิลป์ และชุมนุม Stop teen mom & ยุวพยาบาล โรงเรียนวัดราชาธิวาส จำนวน 87 คน

เข้าชม "นิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่" "นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี 113 ปี หอสมุดแห่งชาติ"

"นิทรรศการวิวัฒน์หนังสือไทย " และ "นิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10"

ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้