โครงการบรรยาย - อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

โครงการบรรยาย - อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 62 เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ)

เป็นประธานเปิดการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติจัดเป็นรายการเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์

บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “โคบุตร” (นิทานคำกลอนและผลงานเรื่องแรกของสุนทรภู่)

ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสโมสรสยามวรรณศิลป์และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย จำนวน 7 ท่าน

ได้แก่ ม.ร.ว.หญิงอรฉัตร ซองทอง อ.ประยอม ซองทอง อ.นิภา ทองถาวร อ.ยุทธ โตอดิเทพย์

อ.สุพจน์ ชีรานนท์ อ.จักริน สร้อยสูงเนิน และอ.ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ บอกบทสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์

การบรรเลง และขับร้องดนตรีไทย ร่วมกับศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ ห้องประชุมใหญ่

สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน