มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-11.30 น. บุคลากรมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ

(เอเอฟเอส ประเทศไทย) จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์

และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การทำงานของบุคลากร โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

(นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวต้อนรับ