โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติชลบุรี จัดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

"จิตอาสา พานักอ่าน สืบสานทำดี" โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 14 ฐานกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน

จากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 คน