โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด

จัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมการอ่าน: การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย

(Reading Culture: The Promotion of Reading Culture among Thais) และนายพนมบุตร จันทรโชติ

รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้กำหนดจัด 2 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และผู้สนใจ จำนวน 200 คน