โครงการดูแลรักษาป้องกันหนังสือและเอกสารจากเชื้อราฯ

โครงการดูแลรักษาป้องกันหนังสือและเอกสารจากเชื้อราฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

จัดโครงการดูแลรักษาป้องกันหนังสือและเอกสารจากเชื้อราภายในอาคาร ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ข้าราชการจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน