โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี 62 ครั้งที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงาน)

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี 62 ครั้งที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงาน)

วันที่ 8มิถุนายน พ.ศ.2562สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

และสำนักศิลปากรที่ 5ปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ

ประจำปีงบประมาณ 2562ครั้งที่ 2ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน ตำบลชากโดน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วันที่ 2-8 มิถุนายน 2562ดังนี้

1. ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการ จำนวน 338 รายการ ได้แก่

   1.1 คัมภีร์ใบลาน อักษรขอมและอักษรไทย เส้นจาร จำนวน 32 รายการ

   1.2 หนังสือสมุดไทยที่บันทึกด้วยอักษรขอมและอักษรไทย จำนวน 306 รายการ

         ส่วนใหญ่เป็นตำราเวชศาสตร์  จำนวน 126 รายการ

2. มีพระภิกษุ และผู้ดูแลวัดเป็นจิตอาสาร่วมดำเนินการและเป็นเครือข่าย จำนวน 6 รูป/คน

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน อักษรไทย

บันทึกด้วยตัวพิมพ์จำนวน 1,187 รายการ และสมุดฝรั่ง จำนวน 83 รายการ

ทั้งนี้ พระมหาทรงชัย นิสโภ เจ้าอาวาสวัดเขากะโดน ได้อำนวยความสะดวก

แก่คณะเจ้าหน้าที่ตลอดการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี