กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 6มิถุนายน 2562  เวลา 13.30-16.30น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2562ครั้งที่ 1​การอภิปราย

และขับร้องเพลงไทยสากล เพลงรักจากพระราชนิพนธ์ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน

และมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 160คน