โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้อาเซียน...มิติห้องสมุด

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้อาเซียน...มิติห้องสมุด

วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

กรมศิลปากร

 

โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด จัดโครงการพัฒนา

และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ

 

ครั้งที่ 2 ประจำปี 256

เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้อาเซียน...มิติห้องสมุด ณ ห้องประชุมใหญ่

 

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ

 

รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวกนกอร ศักดาเดช

 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย

 

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ จากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค และบุคลภายนอก

 

จากหน่วยงานและสถานบันการศึกษา

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน