โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จ.ระยอง

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จ.ระยอง

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน ตำบลชากโดน อำเภอแกลง

จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2562 เพื่อดูแลรักษา จัดทำทะเบียน และจัดเก็บรักษา

เอกสารโบราณตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์

จากนายฉลาด มีลาภ นายก อบต.ชากโดน ในการประสานงานกับวัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี