มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษา