กิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมประจำปี 2562 “พฤษภาพาสนุก : สุ จิ ปุ ลิ ห้องสมุดหรรษา”

กิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมประจำปี 2562 “พฤษภาพาสนุก : สุ จิ ปุ ลิ ห้องสมุดหรรษา”

วันนี้ (29 พ.ค.62) เวลา 09.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)

เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมประจำปี 2562 “พฤษภาพาสนุก : สุ จิ ปุ ลิ

ห้องสมุดหรรษา” กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้

มีความกล้าแสดงออก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนใช้การอ่าน

เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ)

กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตประถม

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนสตรีวรนาถ และโรงเรียนพิมานวิทย์

เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ