รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ บริจาคเอกสารโบราณให้แก่หอสมุดแห่งชาติ

รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ บริจาคเอกสารโบราณให้แก่หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับบริจาคเอกสารโบราณ

จาก รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ มอบในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี"

จำนวน 104 รายการ ดังนี้ 

1. คัมภีร์ใบลาน จำนวน 35 รายการ
2. หนังสือสมุดไทย จำนวน 69 รายการ

ทั้งนี้ จะดำเนินการดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ

ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ และให้บริการศึกษาค้นคว้าต่อไป