มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำบุคลากรงานวิทยบริการ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ด้านการบริหารจัดการงานห้องสมุดและการให้บริการต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์

ให้แก่บุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น