มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 10 คน

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุดด้านต่างๆ และเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดบริการภายในหอสมุดแห่งชาติ