โครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณ ประจำปี 2562 : "ศิลปะไทยที่ปรากฏในเอกสารโบราณ"

โครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณ ประจำปี 2562 : "ศิลปะไทยที่ปรากฏในเอกสารโบราณ"

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักภาษาโบราณ ประจำปี 2562 : ศิลปะไทย
ที่ปรากฏในเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562
โดยมี นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ
และนางสาวกนกอร ศักดาเดช กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม บ้านฟ้าใส รีสอร์ท
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมศิลปากร และคณะวิทยากรจากสำนักช่างสิบหมู่ มาถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการกรมศิลปากร
ตำแหน่งนักภาษาโบราณ บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับเอกสารโบราณ จำนวน 30 คน